دوفصلنامه تخصصی توسعه و اقتصاد نهادی به استناد مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با تائیدیه شماره 86247 مورخ 1398/12/05 با صاحب امتیازی انجمن علمی اقتصاد توسعه منطقه­ ای ایران منتشر می ­شود.

 

هزینه داوری مقاله:  1000000 ریال که بعد از تائید مقاله برای ارسال به داوری اخذ می­ شود.

 

هزینه چاپ مقاله: هر صفحه 250000 ریال که بعد از پذیرش مقاله برای چاپ اخذ می ­شود.