دوفصلنامه تخصصی توسعه و اقتصاد نهادی

دوفصلنامه تخصصی توسعه و اقتصاد نهادی به استناد مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با تائیدیه شماره 86247 مورخ 1398/12/05 با صاحب امتیازی انجمن علمی اقتصاد توسعه منطقه­ ای ایران منتشر می­ شود.

 

 

زبان مجله: فارسی (چکیده انگلیسی)

ایمیل مجله:     esard.journal@gmail.com

ایمیل پشتیبان:               esard@um.ac.ir

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز:
انجمن علمی اقتصاد توسعه منطقه ای ایران

مدیر مسئول:
دکتر تقی ابراهیمی سالاری

سردبیر:
دکتر محمود صبوحی


دوره انتشار: دو فصلنامه