مدیر مسئول


دکتر تقی ابراهیمی سالاری استادیار گروه اقتصاد، دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد

 • ebrahimium.ac.ir
 • 051-38805318

سردبیر


دکتر محمود صبوحی استاد گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست

 • sabouhium.ac.ir
 • 051-38805789

اعضای هیات تحریریه


دکتر فرشاد مومنی استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

اقتصاد نهادگرا

 • farshad.momenigmail.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر حسین راغفر استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا (س)

اقتصاد خرد، اقتصاد نظری و علوم بانکی

 • raghfaralzahra.ac.ir
 • 021-85692394

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمود دانشور کاخکی استاد گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

سیاست و توسعه کشاورزی

 • daneshvarum.ac.ir
 • 051-38805781

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمد قربانی استاد گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی

 • ghorbanium.ac.ir
 • 051-38805784

اعضای هیات تحریریه


دکتر سید عزیز آرمن استاد گروه اقتصاد دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز

 • saarmanscu.ac.ir
 • 061-13331216

اعضای هیات تحریریه


دکتر اسمعیل ابونوری استاد گروه اقتصاد دانشکده اقتصاد،مدیریت و علوم اداری دانشگاه سمنان

 • e.abounooriprofs.semnan.ac.ir
 • 023-31533585

اعضای هیات تحریریه


دکتر ناصر الهی دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه مفید

 • elahimofidu.ac.ir
 • 025-32130898

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمدرضا یوسفی شیخ رباط دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه مفید

اقتصاد اسلامی، اقتصاد پولی

 • yousefimofidu.ac.ir
 • 025-32130151

اعضای هیات تحریریه


دکتر مسعود خداپناه استاد گروه اقتصاد دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز

توسعه اقتصاد شهری و منطقه ای

 • khodapanahscu.ac.ir
 • 061-33331216

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمد لشکری دانشیار اقتصاد دانشگاه پیام نور مشهد

 • lashkarymgmail.com
 • 051-38683229

اعضای هیات تحریریه


دکتر صادق بافنده ایمان دوست دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه پیام نور مشهد

 • imandoustpnu.ac.ir
 • 051-38691085- 224

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمدطاهر احمدی شادمهری دانشیار گروه اقتصاد دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد

 • shadmhrium.ac.ir
 • 051-38805315

اعضای هیات تحریریه


دکتر حسین محمدی دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

تجارت و بازاریابی

 • hoseinmohammadium.ac.ir
 • 051-38805782

مدیر داخلی


دکتر نرگس صالح نیا استادیار گروه اقتصاد، دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد

 • n.salehniaum.ac.ir
 • 051-38805355

مدیر علمی و اجرایی


دکتر علی فیروززارع عضو هیأت علمی

اقتصاد محیط زیست و منابع طبیعی

 • firoozum.ac.ir