1- ارسال مقاله از سوی نویسنده مسئول به نشریه توسعه و اقتصاد نهادی

2- ارسال مقاله از سوی دبیر اجرایی نشریه به سردبیر و اعضای هیئت تحریریه به منظور تایید علمی و تعیین داوران تخصصی برای داوری مقالات (2 هفته).

3- در صورت تائید علمی مقاله از سوی سردبیر و هیئت تحریریه، داوری مقاله صورت می‌گیرد.

4-هزینه داوری مقاله رایگان می‌باشد.

5- حداکثر زمان داوری اولیه مقالات سه ماه می باشد.

توجه: در صورتی که نظر دو داور با یکدیگر تفاوت داشته باشد، مقاله به داور سوم فرستاده خواهد شد.

جواب داوری:

  • پذیرش قطعی مقاله
  • رد مقاله
  • پذیرش با اصلاحات مقاله

6- در صورتیکه مقاله با اصلاحات پذیرش شود، مقاله به نویسنده مسئول ارسال شده تا اصلاحات داوران را بر روی مقاله خود پیاده نموده سپس مقاله اصلاحی را به دفتر مجله ارسال نماید (2 هفته).

توجه: در صورتیکه به هر دلیلی بدون اطلاع مجله، این زمان بیش از دو هفته به طول انجامد، مقاله از روند داوری خارج خواهد شد.

7- ارسال مقاله اصلاح شده از سوی دفتر مجله، برای داوری نهایی (1 ماه).

جواب داوری:

  • پذیرش مقاله
  • رد مقاله

8- در صورتیکه مقاله از سوی داور نهایی پذیرش شود، این موضوع به نویسنده اطلاع داده خواهد شد.

9- مقاله پذیرش شده به ویراستاری ارسال شده و پس از انجام ویراستاری به نویسنده عودت داده خواهد شد و نویسنده بایستی در مدت زمان مقرر نسبت به رفع ایرادات نگارشی آن اهتمام ورزیده و متناسب با تعداد صفحات (صفحه ای 25 هزار تومان) هزینه چاپ مقاله را پرداخت نموده و سپس مقاله نهایی (ویراستاری شده) و اسکن فیش واریزی را به دفتر نشریه ارسال نماید (1 هفته).

10- ارسال نامه پذیرش از سوی دفتر مجله به نویسنده مسئول مقاله (2 هفته)

توجه: در صورتیکه در هر یک از مراحل 5 و 7 مقاله رد شود، نامه رد مقاله به نویسنده مسئول ارسال می­شود.

مقاله ارسال شده به نشریه تنها از سوی نویسنده مسئول پیگیری شود.

 

با تشکر؛ دبیر اجرایی نشریه توسعه و اقتصاد نهادی