دو فصلنامه تخصصی توسعه و اقتصاد نهادی در راستای بهره ‌مندی از نتایج پژوهش‌های محققین و صاحب­نظران کشور در حوزه‌های زیر آماده پذیرش مقاله است:

- رویکردهای اقتصاد نهادی با توجه به مسائل توسعه در ایران

- ارزیابی عملکرد نهادها در ایران

- نهادسازی ‎ها ، تغییر ساختاری و توسعه اقتصادی

- توسعه نهادی و رفتارهای اقتصادی در بخش ‎های دولتی و خصوصی

- نهادهای جدید و رشد اقتصادی

- تأثیر نهادها بر عملکرد اقتصادی، به زیستی فردی و سایر پیامدهای اجتماعی و سیاسی

- موضوعات اقتصاد توسعه از جمله نظریه‌ های رشد و اهمیت  منابع طبیعی، تغییرات فناوری، بهره‌وری، توسعه کشاورزی، مهاجرت، توزیع درآمد، سیاست تجاری، جمعیت و محیط زیست

- نهادهای کشاورزی و تحول ‎آفرینی در کشاورزی

- مشکلات رشد و توسعه در کشورهای در حال توسعه از جمله کشورهای منطقه آسیای جنوب شرقی

- توسعه اقتصادی و تعارضات منطقه ‌ای

- عوامل موثر بر شکل ‎گیری نهادهای اقتصادی در ایران

- انقلاب نهادی و اقتصاد بین ‎الملل

- نهادهای بین ‎المللی، رشد و توسعه منطقه ‎ای

- نهادهای منطقه‎ ای و همگرایی اقتصادی

- نهادهای مردم ‎نهاد و پایداری سازندهای اقتصادی

- نهادهای مالی، رشد و توسعه اقتصادی

- نهاد مدیریت شهری و اقتصاد شهری

-چالش‌ها و مسائل اصلی در توسعه اقتصادی ایران و نقش نهادهای  غیررسمی و رسمی، حقوق مالکیت و ساختارهای تدبیر و حکمرانی در آن

- تغییر اقلیم و شکل گیری نهادهای جدید موثر در توسعه

- مشکلات ساختاری و توسعه نیافتگی

- تاریخ اقتصادی ایران و جهان

- تحلیل شاخص ‌های توسعه اقتصادی در ایران و جهان

- مطالعات تجربی پیامدهای توسعه‌ی اقتصادی نامتوازن

- توسعه اقتصادی و تعارضات منطقه ‌ای

- فرایندهای تکاملی و نقش یادگیری و دانش در ساختارها و رفتار اقتصادی

- جامعه ‌شناسی اقتصادی و حک شدگی باورها، هنجارها، رسوم و سنت­ های موثر بر توسعه

بنابراین مجله در راستای گسترش فرهنگ و باورهای پژوهشی و بسط اندیشه‌ های توسعه با رویکرد اقتصاد نهادی جهت تبادل یافته ‌های محققین و تقویت انگیزه پژوهشگران فعال جهت حضور مؤثر در عرصه‌ ها و مجامع ملی و بین‌ المللی گام برمی‌دارد.